Dokumente Spengler/in EFZ

bis Lehrbeginn 2019

Bildungsverordnung

Bildungsverordnung Spengler/in
[521bc03]

Allgemeine Dokumente

Bildungsplan
 d | d
[495e417]
Organisationsreglement ÜK
 d | d
[7de42aa]
Wegleitung zum Qualifikationsverfahren
 pdf | 307,5 KB
[ebe7193]
Wegleitung zum Qualifikationsverfahren (gültig für Lernende ab Lehrbeginn 2015)
 pdf | 835,4 KB
[54859e9]
SSHL-Lehrplan
 pdf | 258,1 KB
[c29b705]

Elektronische Dokumente

BO-Betrieb, Personalblatt
 pdf | 63,2 KB
[610e8d3]
Bildungsbericht (Kompetenznachweis)
 4 | 4
[17ee7da]
Checkliste Ausbildungsziele
 xlsx | 113,4 KB
[635b03f]

Bildungsordner Betriebe

Titelblatt
 pdf | 22,4 KB
[233675c]
Inhaltsverzeichnis
 pdf | 12,9 KB
[22fc5ab]
Personalblatt
 pdf | 16,4 KB
[50bbc61]
Grundlagen
 pdf | 300,4 KB
[94e5ec9]
Checkliste Lehrausbildung
 pdf | 28,6 KB
[4367a4d]
Verlauf der Lehre
 pdf | 59,3 KB
[2fb4cf8]
Kurzbeschreibung Qualitätssicherung
 pdf | 27,2 KB
[0ae5f3c]
Bildungsbericht (Kompetenznachweis)
 4 | 4
[17ee7da]
ÜK-Inhaltsverzeichnis
 pdf | 96,7 KB
[b0f4346]
Checkliste Ausbildungsziele
 pdf | 78,7 KB
[c4e5a62]

Bildungsordner Lernende

Titelblatt
 pdf | 22,4 KB
[9b31352]
Inhaltsverzeichnis
 pdf | 12,8 KB
[71635ae]
Personalblatt
 pdf | 16,3 KB
[981723f]
Grundlagen
 pdf | 27,1 KB
[97ad68e]
Checkliste Lehrausbildung
 pdf | 28,8 KB
[b73157f]
Verlauf der Lehre
 pdf | 59,3 KB
[f18fab2]
Vorbereitung Qualifikationsgespräch
 pdf | 121,9 KB
[8396c42]
Bildungsbericht (Kompetenznachweis)
 4 | 4
[17ee7da]
ÜK-Inhaltsverzeichnis
 pdf | 96,7 KB
[59e95e9]
Lerndokumentation
 pdf | 152,8 KB
[47a8b48]
Checkliste Ausbildungsziele
 pdf | 130,0 KB
[21d18b7]